הליך קבלת תעודת זהות לעולה חדש

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה נוהל הפקת תעודת זהות ראשונה לעולים חדשים, במאמר זה נציג את עיקרי הדברים.

תחילה יצוין, כי בקשה לקבלת תעודת זהות חדשה לעולה ניתן להגיש בכל לשכה של הרשות ואין חובת תשלום אגרה בגין הבקשה.

המסמכים המקוריים הנדרשים:

סמוך לעליה לארץ, על העולה לפנות ללשכת מנהל אוכלוסין כדי לקבל תעודת זהות ולהציג לשם כך: דרכון, תעודת לידה, תיעוד על דתו של העולה, הלאום שלו, מצבו האישי ושאלון רישום.

נוכחות פיזית בלשכה:

כאשר המדובר בעולה חדש בגיר אשר מבקש להוציא לו תעודת זהות, עליו להיות נוכח אישית בלשכה.

כאשר המדובר בעולה חדש קטין אשר מבקש להוציא לו תעודת זהות, עליו להיות נוכח יחד עם אחד מהוריו.

הצגת מסמכים ותעודות (מקור בלבד):

  • שאלון רישום.
  • דרכון זר.
  • תעודת לידה.
  • כל מסמך המעיד על זכאות לפי חוק השבות.
  • תעודת נישואין/גירושין/התאלמנות/הצהרה אישית.
  • 2 תמונות זהות, מעודכנות ליום הגשת הבקשה ובצבע, על גבי רקע בהיר וחלק ובגודל 45X35 מ"מ.
  • טופס לבקשת תעודת זהות.
  • טופס הצהרה להשלמת פרטים של דת והלאום של העולה החדש.