מס רכישה לעולים חדשים

עת רוכשים זכויות במקרקעין (דירה, בניין, מגרש משרד וכיו"ב) נדרש לשלם מס רכישה שהינו מס בגין רכישת הזכות. מס הרכישה מתווסף על התשלום אשר שולם בגין הזכויות במקרקעין.

גובה תשלום מס הרכישה נגזר משווי העסקה, קרי, מהסכום אשר שולם בגין הזכות במקרקעין והוא מחושב באופן מדורג.
תקנה 12 לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) התשל"ה- 1974, (להלן: "החוק"), קובעת תנאים והקלות שיקבל עולה חדש במסגרת תשלום מס רכישה עת הוא רוכש זכויות במקרקעין במדינת ישראל.

אדם ייחשב לעולה אם הינו מחזיק בתעודת עולה לפי סעיף 3 לחוק השבות, אם קיבל אשרה או רישיון לישיבת ארעי (סוג א1) או קיבל אשרת עולה לפי סעיף 2 לחוק השבות.
ההקלה הניתנת במסגרת תקנה 12 לחוק ניתנת למימוש פעם אחת בעת רכישת זכויות במקרקעין לצורך מגורים ופעם אחת בעת רכישת זכויות במקרקעין לצורך עסק.
ההקלה במס הרכישה תינתן רק לעולה אשר רכש את הזכות בתקופה המתחילה שנה אחת לפני כניסתו לראשונה למדינת ישראל וסיומה הינו 7 (שבע) שנים לאחר כניסתו כאמור למדינת ישראל. יחד עם זאת, לא יבוא במניין התקופה בה שירת העולה, שירות חובה בלבד, בצבא הגנה לישראל (צה"ל), באם שירת או התקופה בה שירת בשירות לאומי במדינת ישראל.

שיעור מס הרכישה לתשלום בהתאם לתקנה 12 נכון ליום זה הינו כדלקמן:

עד לגובה של 1,700,220 ₪ – 0.5% מס רכישה.
מעל לסך של 1,700,220 5% מס רכישה.
(הסכומים הנ"ל מתעדכנים כל מספר חודשים)
עוד חשוב להדגיש, במקרים בהם הזכות במקרקעין נרכשה על ידי בני זוג שרק אחד מהם עולה, ייחשב הדבר, לעניין מס רכישה, כאילו רק העולה רכש את הזכות ויחולו ההקלות כאמור בתקנה 12. במקרים בהם נישאו בני הזוג לאחר רכישת הזכות במקרקעין במשותף ועד 12 חודשים מיום הרכישה, יוחזר לבן הזוג חלק ממס הרכישה ששילם במידה והסכום עולה על סך מס הרכישה שהיה חל אילו היו נשואים בני הזוג במועד הרכישה ,קרי, כאילו רכש את הזכות העולה בלבד.
תנאי נוסף לקבלת ההקלה בהתאם לתקנה 12 הינו כי הדירה אכן תשמש למגוריו של העולה וכי העסק ישמש לפעילותו העסקית של העולה.
חשוב לשים לב, בעת רכישת דירת מגורים יחידה במדינת ישראל קיימות מדרגות מס רכישה מופחתות ואף פטור עד לסך של 1,517,210 ₪. קרי, מס רכישה מופחת יותר מהוראות תקנה 12. על כן חשוב לדעת מתי כדי לממש את פטור דירת מגורים יחידה ומתי לממש את ההקלות מכוחה של תקנה 12 לחוק.