מס שבח לפרט

מס שבח- מקור, הגדרה ומשמעות

המס העיקרי שחל על מכירת זכות במקרקעין הוא מס שבח ומקורו בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) התשכ"ג – 1963.
מס שבח מוטל על השבח כאשר מוכרים זכות במקרקעין. למעשה, השבח הוא תוצאה של ההפרש שבין שווי המכירה ובין שווי הרכישה של נכס, בניכוי הוצאות מותרות לצורך הרכישה, המכירה וההשבחה. מי שרכש נכס אשר עם הזמן גדל ערכו והשתבח, אז בעת שימכור את הנכס הוא יהיה חייב בתשלום מס שבח על השבחת הנכס- הפקת הרווח מהמכירה.

פטור ממס במכירת דירת מגורים

הרפורמה בשיטת המיסוי החלה על מכירת דירת מגורים מזכה בישראל נכנסה לתוקף ביום ה-01.01.14. בעקבות הרפורמה, האפשרות להשתמש בפטור מתשלום מס שבח במכירת דירת מגורים הצטמצמה באופן משמעותי.

החל מיום ה- 01.01.14 בוטל הפטור המלא ממס במכירת דירת מגורים אחת ל- 4 שנים. משמעות הדבר, גם אם בעל דירה ימתין תקופה של 4 שנים וימכור, הוא לא יוכל ליהנות מהפטור.

פטור לבעלי דירת מגורים יחידה- יש לקחת בחשבון את עלות הדירה, שווי מכירת הדירה, ואת התקופה שעברה מאז ה – 1 לינואר 2014 .בהקשר זה, התיקון קובע שני דברים עיקריים :

  1. תנאי הוא כי מוכר יחזיק בדירה לפחות 18 חודשים מיום שימוש הדירה כדירת מגורים. כלומר, גם כאשר מדובר בדירה יחידה, יוכל המוכר להשתמש בפטור רק בחלוף תקופת הזמן האמורה.
  2. בוטלה ההגבלה החלה על המוכר מלהחזיק בדירה נוספת בארבע השנים שקדמו למכירה. החריג: בעל דירה אשר ביום ה-01.14 החזיק ביותר מדירת מגורים אחת, ימשיך להיות כפוף להגבלה לפיה לא היתה לו בארבע השנים שקדמו למכירה, דירת מגורים נוספת.

החל מיום ה- 01.01.14 נקבעה תקרת פטור במכירת דירת מגורים- מוכר דירת מגורים במחיר של למעלה מ-4,500,000 ₪, מחויב בתשלום מס, גם כאשר מדובר בדירה יחידה.

תושב חוץ- החל מיום ה- 01.01.14, הפטור מתשלום מס שבח בוטל באופן סופי.
משמעות הדבר היא, כי אדם שהינו תושב חוץ, ישלם את המס כמי שבבעלותו יותר מדירת מגורים מזכה אחת, גם במקרה שיש לו בישראל דירה יחידה. על אף האמור, תושב חוץ יהיה זכאי לקבל פטור ממס במידה שיגיש תצהיר ואישור מרשויות המס של מדינת מושבתו המעיד כי אין לו שם דירה בבעלותו.