תיקון 168 לפקודת מס הכנסה

הרפורמות בהקלות במס הכנסה לעולה חדש ותושב חוזר

מדינת ישראל עושה מאמצים רבים על מנת להגדיל את מספר האנשים שיבחרו לנהל בארץ את מרכז חייהם. דוגמא טובה לכך ניתן למצוא בתיקון 168 לפקודת מס הכנסה (להלן:"התיקון") אשר פורסם ביום ה- 16.09.2008 אך נכנס לתוקף בתחולה רטרואקטיבית כבר מיום ה-01.01.2007. מטרתו של התיקון, אשר מרחיב את חבילת ההטבות וההקלות ממיסים כפי שהיה נהוג בעבר, הינה לעודד עולים חדשים וישראלים אשר שוקלים לשוב חזרה לישראל, לחזור לארץ ולעשות עליה.
במסגרת התיקון, מקבל עולה חדש הזדמנות מיוחדת לעלות לישראל ותושב חוזר (ותיק או רגיל) מקבל מסלול חדש שיקל עליו לשוב לארץ, כך שכל עולה חדש ו/או תושב חוזר יוכל להתאקלם בקלות, ובין היתר לזכות לפטור ממס גם על נכסים ופעילויות שבחו"ל. יצוין, כי ההטבות הינן רחבות היקף וכלולות בהן כל סוגי ההכנסות שהופקו בחו"ל, למשל: רווח הון ממכירת נכס בחו"ל, ריבית, דיבידנד, תמלוגים, משכורת, עסק, עבודה.
מי הוא עולה חדש?
מי שהוא תושב ישראל לראשונה.
מי הוא תושב חוזר ותיק?
מי ששב והיה לתושב ישראל, לאחר שהיה תושב חוץ במשך לפחות 10 שנים ברצף.
מי הוא תושב חוזר רגיל?
-מי ששב והיה לתושב ישראל, לאחר שהיה תושב חוץ במשך לפחות 6 שנים ברצף.
הערה: לגבי מי שעזב את ישראל עד ליום 31.12.2008, תושב חוזר "רגיל" יהיה מי ששב והיה לתושב ישראל, לאחר שהיה תושב חוץ במשך שלוש שנים רצופות בלבד.
מי הוא תושב חוץ?
בהתקיים שני התנאים המצטברים להלן, יחשב היחיד כ"תושב חוץ" וזאת החל מיום עזיבתו את הארץ:
א. במשך שנתיים שהה היחיד מחוץ לישראל 183 ימים ומעלה בכל שנה.
ב. בשנתיים שלאחר מכן מרכז חייו של היחיד היה מחוץ לישראל.

מי הם הזכאים לפטור?

1. עולה חדש.
2. תושב חוזר ותיק.
3. מי ששב והיה לתושב ישראל בשנת המס 2008 ,2007 או 2009 ייחשב כתושב חוזר ותיק גם במקרה שהיה תושב חוץ במשך לפחות 5 שנים ברצף.
הטבת מס לעולים חדשים/ תושב חוזר ותיק:
יחיד: התיקון מעניק פטור ממס ומדיווח לכלל ההכנסות המופקות/ נצמחות בחו"ל למשך 10 שנים מיום העלייה לארץ ישראל. הפטור מקיף את כל ההכנסות, הן האקטיביות והן הפסיביות, בין אם מקורן מרווח הון ממימוש נכס והשקעה בחו"ל, ובין מהכנסות שוטפות שהופקו בחו"ל.
בנוסף לכך הפטור יחול על נכסים מחוץ לישראל (רווח הון או הכנסות שוטפות(, גם נכסים שנרכשו לאחר חזרתו של העולה החדש לארץ ובמהלך 10 שנות הפטור.
חברה (בשליטת עולה חדש): חברה זרה לא תיחשב כחברה תושבת ישראל בשל עלייתו של עולה חדש לארץ, ולמעשה, הוראות המיסוי לא יחולו עליה אוטומטית. המשמעות היא, שהחברה תוכל להמשיך להפיק הכנסות מחוץ לישראל, ללא חיוב במס בישראל.
שנת הסתגלות לעולה חדש/ תושב חוזר ותיק:
התיקון מעניק תקופת זמן של שנה לצורך הסתגלות והתאקלמות. באותה שנה, לענין פקודת מס הכנסה, היחיד לא יחשב תושב ישראל. כדי לזכות לכך, יש להגיש טופס למשרד העליה והקליטה וזאת בתוך תקופת זמן של 90 ימים מיום ההגעה לארץ.

הטבות המס לתושב חוזר "רגיל": ההקלות ניתנות לגבי נכסים שרכש התושב חוזר בתקופה ששהה בחו"ל, לאחר שחדל להיות תושב ישראל:
– הכנסות פסיביות מאותם נכסים פטורות ממס ל-5 שנים.
– הכנסות מריבית ודיבידנד מני"ע שנסחרים בבורסה מחוץ לישראל שרכש התושב החוזר בתקופת שהותו מחוץ לישראל המנוהלים בחשבון נפרד, יהיו פטורות ממס במשך חמש שנים.